7 Aralık 2017 Perşembe

Patent ve Faydalı Model

Başvuru tarihinde 18 ay sonra TPE Resmi patent Bültenini buluş yayınlanır.

İncelemeli patent 20 yıl incelemesiz patent 7 yıl korunur. İlk aşama kabul edildikten sonra patentin korunma sürecine bağlı olarak incelemeli veya incelemesiz patent olup olmayacağına karar verilir. Rapor olumlu olduğu takdirde başvuru süreci devam eder, uluslar arası araştırma raporu verildiğinde patentin itiraz edilme ihtimali azalır.

TPE veya Yurtdışı ofisleri, patent başvurusu içerisindeki yenilik, tekniğin bilinen durumu arasındaki farklar, sanayiye uygulanabilirlik durumunu inceler. Başvuru yapıldıktan itibaren 15 ay içerisinde patent başvurusu incelemeye alınır. Patent başvurusunda Türk Patent Enstitüsü dosya girişini tamamladığı andan itibaren buluşunuz koruma altına alınmış olur.

Patent & Faydalı Model Tescil Süreci. Gelişmiş bir çok ülke patent sistemini kullanmaktadır. Patent / Faydalı model alınması teknik araştırma ve geliştirmeler konusunda buluşların topluma kazandırılmasında ve teknik bilgiyi yaygınlaştırmada önemli bir unsurdur.

Patent / Faydalı modelin hukuki tüm hakları buluş sahibinde olur. Buluşunun üretimini gerçekleştirdikten sonra pazara sunulması aşamasında , buluş sahibi dışındaki kişilerin ürünü taklit edip , üretme ve satma gibi durumları paten / faydalı model belgesi ile engellenmiş olur. Patent &Faydalı Model Tescili Neden Yapılmalıdır ?

Faydalı modelde tekniğin bilinen durumu kriteri aşılması beklemez. Faydalı model alındığında 10 yıl ürününüzü üretme, pazarlama ve sanayiye uygulama hakkına sahip olursunuz. Patentlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Strazburg Anlaşmasının hükümleri ve bu doğrultuda patent başvurusunun yapılması.

Patent Başvurusu Nasıl Hazırlanır ve patent vekili ile çalışmalıyım? EPC-Avrupa Patenti çerçevesinde Uluslar arası patent başvurusu. Resmi Patent Bülteninden Patent / Faydalı model araştırması.

Türk patentleri üzerinden patent ön araştırma. Patent hakkı incelemesiz 7 yıl incelemeli 20 yıl olarak teknolojiyi üretme, satma ve pazarlama hakkı verir. Patentler incelemeli ve incelemesiz olarak ikiye ayrılır.

Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği sağlar. Patentler ve Faydalı Modeller koruma sürelerinin dolmasının ardından yenilenememektedir. Türkiye'de, incelemeli patent sisteminde 20 yıl, incelemesiz patent sisteminde 7 yıl koruma sağlanmaktayken, faydalı modeller için 10 yıllık bir koruma sağlanmaktadır.

Faydalı modellerde ise bu süre erken yayın talebine bağlı olarak değişmektedir. İncelemeli patentlerin belgeye bağlanması yaklaşık olarak 3(üç) ila 4(dört) yıl, incelemesiz patentlerin belgeye bağlanması 2(iki) ila 3(üç) yıl sürmektedir. Faydalı Model başvurularında ise, başvurunun ilanından sonra tescil kararı verilerek belgeye bağlanır.

İncelemeli patentlerde, inceleme raporunun olumlu çıkması halinde tescile karar verilir. Tescil Aşaması; İncelemesiz patentlerde araştırma raporunun olumlu olması halinde başvuru sahibinin isteği üzerine tescile karar verilir. Rapor, patentlenebilirlik kriterleri açısından değerlendirme yapıp sonucu bildiren uluslar arası araştırma kuruluşlarınca veya Türk Patent Enstitüsü'nce hazırlanır.

Ayrıca, Faydalı Modeller için ilan süresi 3(üç) aydır. Faydalı Modeller de istenildiği takdirde 18(on sekiz) aylık süre beklenmeksizin, şekli incelemenin ardından erken yayın talebinde bulunulabilir. Yayın Aşaması; Patentler başvuru tarihinden(varsa rüçhan tarihinden) itibaren 18 (on sekiz) ay sonra Resmi Patent Bülteninde ilan edilir.

Faydalı Modeller için araştırma zorunluluğu olmayıp, başvuru sahibinin isteğine bağlı olarak düzenlenebilir. Araştırma, buluşun patentlenebilirlik koşulları bakımından görüş bildiren uluslar arası kuruluşlar veya Türk Patent Enstitüsü tarafından hazırlanır. Başvuru, tescil işlemi ile faydalı model sahibinin veya zarara uğrayan tarafın ve üçüncü.

Faydalı modelin tecili ile zarara uğrayan taraf. Faydalı modellerin hükümsüzlüğüne ilişkin üç tür tazminattan söz edilebilir; faydalı model. Haberdar olması ve davalı olan faydalı model tescil belgesi sahibinin iyi niyetli olması.

Kararnamenin 5'inci ila 7'nci maddesi hükümlerine uygun olması halinde, faydalı model. Faydalı model belgesinin iptal edilmeyen istem veya istemleri, bu Kanun Hükmünde. Faydalı modeller hakkında kullanılabilen iptal davalarıdır.

Faydalı modelin hükümsüzlüğünü talep etme hakkı koruma süresi içerisinde tescili yapılmış. Modelde esasa girilmeyen incelemesiz bir sistem vardır. Hangi bir araştırma raporu, ayrıntılı inceleme raporu düzenlenmez dolayısıyla faydalı.

Faydalanma imkanları vermekle birlikte kendisi kullanmadığı faydalı modelini lisans vererek. TPE ‘ye yapılan başvuru tarihinden itibaren 10 yıl boyunca faydalı model koruması hukuk. Bir hüküm olmaması sebebiyle doktrinde baskın görüş faydalı modelin üç boyutlu olması.

İlgili ve orta seviyede bilgiye sahip kullanıcı bakımından diğer faydalı modellerle kıyas. Faydalı modelin korunması kapsamında yenilik kriteri için ilgili alanda ortalama uzman. Hükme bağlanan küçük, teknik ve pratik buluşlara faydalı model denir.


Sertifika alan Patent/ Faydalı Model ve Tescillerimiz ile çalışma arkadaşlarımızın listesi ise şöyle: Tescil ve patentler şirketimizin fikri mülkiyet kütüphanesine büyük bir katkı sağlamıştır.

29 Ekim 2017 Pazar

Uluslararası Madrid Protokolü WIPO

Uluslararası Marka tescil  (Madrid Protokolü)

Markalarınızı yurtdışında tescil etmek ve bir veya birden fazla ülkede koruma sağlamak için en iyi yöntem
Marka başvuruları uluslararası olarak iki farklı şekilde kaydedilebilir:

Madrid Protokolü vasıtasıyla birden fazla ülkeyi kapsayan uluslararası bir başvuru yapmak; ve / veya
İstenilen her ülkede ulusal bir başvuru yapmak.
Birden fazla ülkeyi kapsayan bir başvuru
Madrid Protokolü, bir uluslararası kayıt 118 ülkeye kadar yapılabilen merkezi bir başvuru süreci sunmaktadır.

Bu yöntemin sağladığı faydaları şu şekilde sıralayabiliriz;

Tek dilde başvuru
Tek bir başvuruda hesaplanan bir ücret
Toplu yenileme imkanı

Protokol uyarınca açılan başvurular aerodinamik bir süreç izlemektedir. Dosyalandıktan sonra, her bir belirlenen ülkenin fikri mülkiyet daireleri, ilgili ticari marka kanunu ve uygulaması uygulayan başvuruyu inceleyecektir. Başvuruya herhangi bir itiraz gelmezse, ayrıca ülkesel süreçlerin içerisine girmek gerekmemektedir.

Ulusal uygulamalar
Ulusal olarak dosyalama, ilgilenen her ülkede yerel vekillerle çalışma zorunluluğunu gerektirmektedir.

Ulusal kayıt sistemi, işletmelerin Madrid Protokolü aracılığıyla uluslararası bir başvuru yapmadan yurtdışı pazarlarda ticari marka korumasını güvence altına alacak alternatif bir rota sağlar.

Madrid Protokolüyle ilgili daha fazla bilgi almak için tıklayınız. 

18 Ekim 2017 Çarşamba

Marka Bulma ve Yaratma


Kurumsal kimlik çalışmalarının yegane parçası olan marka tescilinin logosu hedef kitlenin algısına uygun, coğrafyasıyla uyumlu yazımı ve okuması kolay olmalıdır. Şirket ve akabinde bağlantılı olarak marka ismi seçiminde mutlaka ayırt edilebilir özgün bir ad tercih edilmeli, farklı bir firmanın markasıyla iltibasa yol açacak bir ismin tercih edilmemesi gerekir. İyi bir markanın kudreti, kitlesini ne kadar isabetli şekilde rakiplerinden ayırmasında saklıdır.

Ne yazık ki marka yaratmanın sağlaması yapılabilir bir formulü yoktur. Marka bulma hikayeleri en büyük markadan en küçük markasına kadar, saçma tesadüflerle doludur. 

En önemlisi marka çalışması yapılırken kitlemizin kabullenme kriterinin ön planda tutmalıyız. 

Marka bulma çalışması yapılırken en çok ziyaret edeceğimiz mecralardan biride marka araştırma sayfaları olacaktır. Marka ve genel deyişe göre patent sorgularken artık elimizde bir çok online verita banını kullanma imkanı vardır. Ancak yine de bu kadar hassas öneme sahip bir çalışmayı yaparken profesyonel yardım almak daha doğru olacaktır. 

13 Ekim 2017 Cuma

Faydalı Model Nedir ?

Bir Faydalı Model,  patent başvurusu için gereken buluş basamağına sahip olmayan yenilikleri korumak üzere tasarlanmış bir koruma seçeneğidir. Bu, pratik faydalı, yeniliği ve endüstriyel uygulanabilirliği olan herhangi bir makine, uygulama, araçlar, ürün, kompozisyon, süreç, iyileştirme veya bunların hepsinin toplamına alınabilir.  Faydalı model, dosyalama tarihinden itibaren on (10) yıllık koruma hakkına sahiptir ve 10 yıldan sonra herhangi bir yenileme periyotu söz konusu değildir.  

Faydalı model tescili, nispeten ucuz, hızlı, kolay elde edilebilen ve kısa ticari ömrü olan yeniliklere uygun endüstriyel bir mülkiyet hakkını sağlayarak yerel sanayilere, küçük işletmeler ya da birimleri barındıracak şekilde tasarlanmıştır. Faydalı model tescilinin bir diğer faydası ise küçük ve orta ölçekteki piyasa ekonomisini ve kararlılığını  desteklemede yararlı bir araçtır. Teknoloji gelişimini destekler ve küçük orta ölçekli işletmeler için yerel endüstride yeniliği teşvik eder.

Ucuz ve kolay elde edilebilir olması Fayda modeli aynı zamanda popüler bir koruma sistemi olarak güncel tutmaktadır. Mevcut Sinai mülkiyet kanununda faydalı modellerin yeniliğinin belirlenmesi için araştırma raporuna gitmesi zorunludur. Ancak incelemeye gitmesine gerek yoktur. 

Faydalı Model başvuruları için doğrudan TPE' ye başvurabilir veya profesyonel bir vekil hizmeti tercih edebilirsiniz. Eğer ilk başvurunuz olacaksa rehberlik açısından bir vekille çalışmanız daha uygun olacaktır.