7 Aralık 2017 Perşembe

Patent ve Faydalı Model

Başvuru tarihinde 18 ay sonra TPE Resmi patent Bültenini buluş yayınlanır.

İncelemeli patent 20 yıl incelemesiz patent 7 yıl korunur. İlk aşama kabul edildikten sonra patentin korunma sürecine bağlı olarak incelemeli veya incelemesiz patent olup olmayacağına karar verilir. Rapor olumlu olduğu takdirde başvuru süreci devam eder, uluslar arası araştırma raporu verildiğinde patentin itiraz edilme ihtimali azalır.

TPE veya Yurtdışı ofisleri, patent başvurusu içerisindeki yenilik, tekniğin bilinen durumu arasındaki farklar, sanayiye uygulanabilirlik durumunu inceler. Başvuru yapıldıktan itibaren 15 ay içerisinde patent başvurusu incelemeye alınır. Patent başvurusunda Türk Patent Enstitüsü dosya girişini tamamladığı andan itibaren buluşunuz koruma altına alınmış olur.

Patent & Faydalı Model Tescil Süreci. Gelişmiş bir çok ülke patent sistemini kullanmaktadır. Patent / Faydalı model alınması teknik araştırma ve geliştirmeler konusunda buluşların topluma kazandırılmasında ve teknik bilgiyi yaygınlaştırmada önemli bir unsurdur.

Patent / Faydalı modelin hukuki tüm hakları buluş sahibinde olur. Buluşunun üretimini gerçekleştirdikten sonra pazara sunulması aşamasında , buluş sahibi dışındaki kişilerin ürünü taklit edip , üretme ve satma gibi durumları paten / faydalı model belgesi ile engellenmiş olur. Patent &Faydalı Model Tescili Neden Yapılmalıdır ?

Faydalı modelde tekniğin bilinen durumu kriteri aşılması beklemez. Faydalı model alındığında 10 yıl ürününüzü üretme, pazarlama ve sanayiye uygulama hakkına sahip olursunuz. Patentlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Strazburg Anlaşmasının hükümleri ve bu doğrultuda patent başvurusunun yapılması.

Patent Başvurusu Nasıl Hazırlanır ve patent vekili ile çalışmalıyım? EPC-Avrupa Patenti çerçevesinde Uluslar arası patent başvurusu. Resmi Patent Bülteninden Patent / Faydalı model araştırması.

Türk patentleri üzerinden patent ön araştırma. Patent hakkı incelemesiz 7 yıl incelemeli 20 yıl olarak teknolojiyi üretme, satma ve pazarlama hakkı verir. Patentler incelemeli ve incelemesiz olarak ikiye ayrılır.

Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği sağlar. Patentler ve Faydalı Modeller koruma sürelerinin dolmasının ardından yenilenememektedir. Türkiye'de, incelemeli patent sisteminde 20 yıl, incelemesiz patent sisteminde 7 yıl koruma sağlanmaktayken, faydalı modeller için 10 yıllık bir koruma sağlanmaktadır.

Faydalı modellerde ise bu süre erken yayın talebine bağlı olarak değişmektedir. İncelemeli patentlerin belgeye bağlanması yaklaşık olarak 3(üç) ila 4(dört) yıl, incelemesiz patentlerin belgeye bağlanması 2(iki) ila 3(üç) yıl sürmektedir. Faydalı Model başvurularında ise, başvurunun ilanından sonra tescil kararı verilerek belgeye bağlanır.

İncelemeli patentlerde, inceleme raporunun olumlu çıkması halinde tescile karar verilir. Tescil Aşaması; İncelemesiz patentlerde araştırma raporunun olumlu olması halinde başvuru sahibinin isteği üzerine tescile karar verilir. Rapor, patentlenebilirlik kriterleri açısından değerlendirme yapıp sonucu bildiren uluslar arası araştırma kuruluşlarınca veya Türk Patent Enstitüsü'nce hazırlanır.

Ayrıca, Faydalı Modeller için ilan süresi 3(üç) aydır. Faydalı Modeller de istenildiği takdirde 18(on sekiz) aylık süre beklenmeksizin, şekli incelemenin ardından erken yayın talebinde bulunulabilir. Yayın Aşaması; Patentler başvuru tarihinden(varsa rüçhan tarihinden) itibaren 18 (on sekiz) ay sonra Resmi Patent Bülteninde ilan edilir.

Faydalı Modeller için araştırma zorunluluğu olmayıp, başvuru sahibinin isteğine bağlı olarak düzenlenebilir. Araştırma, buluşun patentlenebilirlik koşulları bakımından görüş bildiren uluslar arası kuruluşlar veya Türk Patent Enstitüsü tarafından hazırlanır. Başvuru, tescil işlemi ile faydalı model sahibinin veya zarara uğrayan tarafın ve üçüncü.

Faydalı modelin tecili ile zarara uğrayan taraf. Faydalı modellerin hükümsüzlüğüne ilişkin üç tür tazminattan söz edilebilir; faydalı model. Haberdar olması ve davalı olan faydalı model tescil belgesi sahibinin iyi niyetli olması.

Kararnamenin 5'inci ila 7'nci maddesi hükümlerine uygun olması halinde, faydalı model. Faydalı model belgesinin iptal edilmeyen istem veya istemleri, bu Kanun Hükmünde. Faydalı modeller hakkında kullanılabilen iptal davalarıdır.

Faydalı modelin hükümsüzlüğünü talep etme hakkı koruma süresi içerisinde tescili yapılmış. Modelde esasa girilmeyen incelemesiz bir sistem vardır. Hangi bir araştırma raporu, ayrıntılı inceleme raporu düzenlenmez dolayısıyla faydalı.

Faydalanma imkanları vermekle birlikte kendisi kullanmadığı faydalı modelini lisans vererek. TPE ‘ye yapılan başvuru tarihinden itibaren 10 yıl boyunca faydalı model koruması hukuk. Bir hüküm olmaması sebebiyle doktrinde baskın görüş faydalı modelin üç boyutlu olması.

İlgili ve orta seviyede bilgiye sahip kullanıcı bakımından diğer faydalı modellerle kıyas. Faydalı modelin korunması kapsamında yenilik kriteri için ilgili alanda ortalama uzman. Hükme bağlanan küçük, teknik ve pratik buluşlara faydalı model denir.


Sertifika alan Patent/ Faydalı Model ve Tescillerimiz ile çalışma arkadaşlarımızın listesi ise şöyle: Tescil ve patentler şirketimizin fikri mülkiyet kütüphanesine büyük bir katkı sağlamıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder